Assessoria fiscal

Estudiem, planifiquem, assessorem, gestionem...

 • Impost de societats i Comptes Annuals
 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
 • Impost sobre el Patrimoni
 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de no residents
 • Impost sobre Successions i Donacions
 • Impost sobre Transmissions Patrimonials i A.J.D
 • Impost sobre Activitats Econòmiques
 • Impost sobre el Valor Afegit
 • IVA comunitari i INTRASTAT
 • Declaració anual d’operacions amb tercers
 • Declaracions censals per inici, variació o cessament de l’activitat
 • Retencions i ingressos a compte de l’ I.R.P.F
 • Alta en el servei de notificacions electròniques(DEH)
 • Sol·licitud de recuperació d’ IVA davant impagats i situacions concursals
 • Representació davant l’ Agència Tributària
 • Escrits d’ Al·legacions i Recursos de Reposició
 • Recursos davant el Tribunal Econòmic Administratiu
 • Informació sobre bonificacions,exempcions i deduccions fiscals
 • Fraccionament i ajornament del pagament d’ Impostos
 • Assessorament i gestió integral en l’ àmbit fiscal