Assessoria laboral

Optimitzem costos, preparem la seva jubilació,defensem els seus drets

 • Alta d’ Empreses i treballadors  a la Seguretat Social
 • Confecció i legalització de contractes de treball i pròrrogues
 • Confecció de nòmines
 • Confecció de documents de cotització a Seguretat Social: TC1, TC2…
 • Remissió per via telemàtica al sistema RED
 • Alta en el servei de notificacions electròniques(DEH)
 • Declaracions de retencions de treballadors i professionals
 • Estudi, càlcul i tramitació de prestacions per incapacitat temporal, invalidesa, jubilació, viduïtat, SOVI…
 • Règims Especial de la Seguretat Social (Autònoms, Servei Domèstic, Artistes…)
 • Fraccionament  i ajornament del pagament de cotitzacions
 • Assistència a actes de Conciliació davant el SCI – CMAC
 • Assistència a Inspeccions de Treball
 • Assessorament  i gestió integral en  l’àmbit laboral